Shabat e Rosh Chodesh – 28 Tevet 5777

Alguns detalhes sobre Shabat e Rosh Chodesh